Template (pokyny pro autory)


Vzorový Template (pokyny pro autory) ve formátu docx si můžete stáhnout zde

a)Pavel Novák, b)Karel Novák, c)Alena Nováková

a)Vysoká škola, České Budějovice, Czech republic, pavel.novak@novak.cz
b)Novák, s.r.o., Praha, Czech Republic, karel.novak@novak.cz
c)ABCD a.s., Tábor, Czech republic, alena.novakova@abcd.cz

 

Abstract: Abstrakty přijímáme pouze v anglickém jazyce. Abstrakt by neměl být delší než 200 slov a bude zveřejněn na stránkách časopisu www.journalakustika.com.

Keywords: Keywords přijímáme pouze anglicky v rozsahu 3-7 slov

1. ÚVOD

Kapitolou Úvod začíná samotný text článku. Názvy jednotlivých kapitol vždy číslujte dle vzoru v těchto pokynech. Podkapitoly pak číslujte 1.2, 1.3., atd.

Názvy jednotlivých kapitol se mohou lišit, prosíme však o dodržení názvu první kapitoly, tj. ÚVOD a poslední číslované kapitoly, tj. ZÁVĚR.

2. AUTORSKÉ TEXTY

2.1. Termíny přijímání textů

Původní autorské texty odpovídající odbornému profilu časopisu přijímáme pro zářijové vydání vždy do konce června (do 30.6.) příslušného roku, pro březnové vydání do konce prosince (do 31.12.) příslušného roku.

2.2. Jazyk textů

Texty přijímáme vždy v anglickém jazyce a dále v českém či slovenském jazyce.

2.3. Informace o autorovi

Současně s autorským textem prosím zašlete rovněž životopis všech autorů včetně fotografií. Fotografie autorů přijímáme pouze v digitální formě. Preferujeme typ průkazové fotografie, nevyžadujeme však ateliérové provedení. Fotografie dodávejte o minimální velikosti 300 dpi.

2.3. Grafická úprava textu

Grafickou úpravu textu řešíme v návaznosti na celkovou image časopisu, v maximální možné míře však respektujeme požadavky autora na grafickou podobu textu.

Texty přijímáme ve formátu MS OFFICE, WORD *.rtf nebo *.doc. Tabulky a grafy přijímáme ve formátu MS OFFICE, EXCEL *.xls. Fotografie přijímáme ve formátech *.jpg nebo *.tiff nebo *.bmp nebo *.dng nebo *.psd. Fotografie dodávejte v rozlišení min 300 dpi.

2.4. Písmo

Používejte font Calibri (Základní). Pro název článku velikost 18, kapitoly velikost 14, podkapitoly velikost 12, samotný text velikost 12. Abstrakt, keywords, názvy institucí, kde je autor zaměstnán, popisy obrázků a grafů kurzívou.

2.5. Počet stran

Počet stran není omezen. Spolu s obrázky však doporučujeme, aby text nepřesáhl 15 stran.

3. OBRÁZKY

3.1. Označení obrázků

Obrázky označujte následovně:

Fig. 1: Časopis Akustika – VOLUME 16

 

3.2. Umístění obrázků

Obrázky vždy zasílejte v samostatných souborech, každý s přesným popisem obrázku. Obrázky neumisťujte do textu přímo. Do textu pouze vložte popisek obrázku na místo, kde si přejete, aby byl obrázek umístěn.

4. TABULKY

 

4.1. Označení tabulek

Tabulky označujte následovně:

Tab. 1: Popis tabulky

Tab. 2: Popis tabulky

4.2. Umístění a formát tabulek

Tabulka by měla být centrována na střed dle následujícího vzoru:

 

Frekvence [Hz]HodnotaHodnotaHluk [dB]Hluk [dB]Hluk [dB]
123456
412335
425152
258258
258225
222225

Tab. 1: Vzorová tabulka hodnot

5. VZORCE A PROMĚNNÉ

 

5.1. Vzorce

Vzorce vždy uvádějte kurzívou + tučně. Velikost písma stejná jako u textu, tj. Calibri (Základní).

Vzorce zarovnávejte vždy na střed a označujte pořadovým číslem dle vzoru:

 

a2 + b2+123 + cn3-1 = x (1)

5.2. Proměnné

Proměnné vždy uvádějte kurzívou + tučně takto: w. Velikost písma stejná jako u textu, tj. Calibri (Základní).

6. PŘIJETÍ A ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky zasílejte v elektronické prostřednictvím stránek časopisu www.journalakustika.com, případně emailem nebo na CD poštou.

Po obdržení příspěvku každý posuzujeme z hledisek, zda text příspěvku odpovídá profilu a zaměření časopisu Akustika a požadavkům redakce. Pokud časopis nevyhovuje těmto kritériím, sdělíme toto rozhodnutí autorovi zpravidla do 1 měsíce od obdržení příspěvku.

Pokud autorský text uvedeným kritériím vyhovuje, předáme text na posouzení odborným recenzentům. Na základě vyjádření recenzentů pak může být text odmítnut, popřípadě vrácen autorovi k přepracování nebo doplnění. V případě, že přepracováním či doplněním textu bude text zásadně změněn, bude opětovně předán odborným recenzentům k dalšímu posouzení.

Pokud se autorský text rozhodneme i přes negativní recenzi publikovat, otiskneme současně s textem i negativní posudek recenzenta, případě recenzentů.

Vyhrazujeme si právo na grafickou, stylistickou, terminologickou a gramatickou úpravu příspěvků.

7. ZÁVĚR

Závěr je poslední číslovanou kapitolou textu.

PODĚKOVÁNÍ

Tato část je určená k poděkování těm, kteří autorovi pomohli s prací na článku. Tato část není číslovaná a není povinná, tj. nemusí být součástí článku

REFERENCES

Tato část není číslovaná. Obsahuje seznam literatury. Reference dodávejte prosím pouze v anglické verzi.

Reference prosím vyplňujte podle následujícího vzoru:

  1. [1] ČSN ISO 5725-1: Accuracy (correctness and congruence) of measurement methods and results. Part 1: General principles and definitions
  2. [2] Petrášková, V.: Statistical methods of proficiency testing processing and evaluation, AKUSTIKA, ISSN 1801-9064, Studio D – Akustika s.r.o., České Budějovice, VOLUME 19, p. 41-47, 2013